โรงเรียนบ้านไชยราช (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 96.67 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 95.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.28 % 2.56 % 0.00 % 96.15 %

78 : 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 75...0.00 , 0.00 , 1.28 , 2.56 , 0.00 , 96.15 = 3 : 3.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85%

Powered By www.thaieducation.net