โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 11 0 5 0 12
ร้อยละ 20.00 % 31.43 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 34.29 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 25 14 36 10 0 90
ร้อยละ 14.29 % 8.00 % 20.57 % 5.71 % 0.00 % 51.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 3 3 17 2 0 50
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 22.67 % 2.67 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 35 28 53 17 0 152
ร้อยละ 12.28 % 9.82 % 18.60 % 5.96 % 0.00 % 53.33 %

210 : 32 , 25 , 36 , 15 , 0 , 102...15.24 , 11.90 , 17.14 , 7.14 , 0.00 , 48.57 = 108 : 51.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net