โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 167
ร้อยละ 2.29 % 0.00 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 95.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 70
ร้อยละ 1.33 % 0.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 5 0 9 1 0 270
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 3.16 % 0.35 % 0.00 % 94.74 %

210 : 4 , 0 , 5 , 1 , 0 , 200...1.90 , 0.00 , 2.38 , 0.48 , 0.00 , 95.24 = 10 : 4.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26%

Powered By www.thaieducation.net