โรงเรียนบ้านทรายแก้ว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 2 0 1 1 24
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 3.33 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 7 2 2 2 2 19
ร้อยละ 20.59 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 55.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 9 4 2 3 3 43
ร้อยละ 14.06 % 6.25 % 3.13 % 4.69 % 4.69 % 67.19 %

64 : 9 , 4 , 2 , 3 , 3 , 43...14.06 , 6.25 , 3.13 , 4.69 , 4.69 , 67.19 = 21 : 32.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net