โรงเรียนบ้านจันทึง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 1 4 2 1 48
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 6.90 % 3.45 % 1.72 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 5 4 19 9 5 62
ร้อยละ 4.81 % 3.85 % 18.27 % 8.65 % 4.81 % 59.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 7 5 23 11 6 110
ร้อยละ 4.32 % 3.09 % 14.20 % 6.79 % 3.70 % 67.90 %

162 : 7 , 5 , 23 , 11 , 6 , 110...4.32 , 3.09 , 14.20 , 6.79 , 3.70 , 67.90 = 52 : 32.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10%

Powered By www.thaieducation.net