โรงเรียนบ้านจันทึง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 2 5 3 0 46
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 8.77 % 5.26 % 0.00 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 9 5 18 0 0 73
ร้อยละ 8.57 % 4.76 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 69.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 10 7 23 3 0 119
ร้อยละ 6.17 % 4.32 % 14.20 % 1.85 % 0.00 % 73.46 %

162 : 10 , 7 , 23 , 3 , 0 , 119...6.17 , 4.32 , 14.20 , 1.85 , 0.00 , 73.46 = 43 : 26.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.54%

Powered By www.thaieducation.net