โรงเรียนบ้านจันทึง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 2 5 3 0 45
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 8.93 % 5.36 % 0.00 % 80.36 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 9 5 19 0 0 76
ร้อยละ 8.26 % 4.59 % 17.43 % 0.00 % 0.00 % 69.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 10 7 24 3 0 121
ร้อยละ 6.06 % 4.24 % 14.55 % 1.82 % 0.00 % 73.33 %

165 : 10 , 7 , 24 , 3 , 0 , 121...6.06 , 4.24 , 14.55 , 1.82 , 0.00 , 73.33 = 44 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net