โรงเรียนบ้านจันทึง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 2 6 3 0 44
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 10.71 % 5.36 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 9 6 20 0 0 73
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 67.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 10 8 26 3 0 117
ร้อยละ 6.10 % 4.88 % 15.85 % 1.83 % 0.00 % 71.34 %

164 : 10 , 8 , 26 , 3 , 0 , 117...6.10 , 4.88 , 15.85 , 1.83 , 0.00 , 71.34 = 47 : 28.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net