โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 3 3 2 2 34
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 6.52 % 4.35 % 4.35 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 3 3 3 3 2 76
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 2.22 % 84.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 5 6 6 5 4 110
ร้อยละ 3.68 % 4.41 % 4.41 % 3.68 % 2.94 % 80.88 %

136 : 5 , 6 , 6 , 5 , 4 , 110...3.68 , 4.41 , 4.41 , 3.68 , 2.94 , 80.88 = 26 : 19.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

Powered By www.thaieducation.net