โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 3 3 2 2 34
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 6.52 % 4.35 % 4.35 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 3 3 3 2 75
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 3.37 % 3.37 % 2.25 % 84.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 5 6 6 5 4 109
ร้อยละ 3.70 % 4.44 % 4.44 % 3.70 % 2.96 % 80.74 %

135 : 5 , 6 , 6 , 5 , 4 , 109...3.70 , 4.44 , 4.44 , 3.70 , 2.96 , 80.74 = 26 : 19.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26%

Powered By www.thaieducation.net