โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 3 3 2 2 36
ร้อยละ 4.17 % 6.25 % 6.25 % 4.17 % 4.17 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 3 3 4 2 74
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 3.37 % 4.49 % 2.25 % 83.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 5 6 6 6 4 110
ร้อยละ 3.65 % 4.38 % 4.38 % 4.38 % 2.92 % 80.29 %

137 : 5 , 6 , 6 , 6 , 4 , 110...3.65 , 4.38 , 4.38 , 4.38 , 2.92 , 80.29 = 27 : 19.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.71%

Powered By www.thaieducation.net