โรงเรียนประชานิคม 4 (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 49
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 85.96 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 8 5 7 2 3 212
ร้อยละ 3.38 % 2.11 % 2.95 % 0.84 % 1.27 % 89.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 3 2 2 0 2 100
ร้อยละ 2.75 % 1.83 % 1.83 % 0.00 % 1.83 % 91.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 403 คน
จำนวน(คน) 14 9 10 3 6 361
ร้อยละ 3.47 % 2.23 % 2.48 % 0.74 % 1.49 % 89.58 %

294 : 11 , 7 , 8 , 3 , 4 , 261...3.74 , 2.38 , 2.72 , 1.02 , 1.36 , 88.78 = 33 : 11.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 403 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42%

Powered By www.thaieducation.net