โรงเรียนประชานิคม 4 (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 6 10 10 5 0 23
ร้อยละ 11.11 % 18.52 % 18.52 % 9.26 % 0.00 % 42.59 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 14 15 20 8 1 178
ร้อยละ 5.93 % 6.36 % 8.47 % 3.39 % 0.42 % 75.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 5 11 8 7 7 81
ร้อยละ 4.20 % 9.24 % 6.72 % 5.88 % 5.88 % 68.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 409 คน
จำนวน(คน) 25 36 38 20 8 282
ร้อยละ 6.11 % 8.80 % 9.29 % 4.89 % 1.96 % 68.95 %

290 : 20 , 25 , 30 , 13 , 1 , 201...6.90 , 8.62 , 10.34 , 4.48 , 0.34 , 69.31 = 89 : 30.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 409 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05%

Powered By www.thaieducation.net