โรงเรียนประชานิคม 4 (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 47
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 1.85 % 3.70 % 3.70 % 87.04 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 3 2 1 2 2 226
ร้อยละ 1.27 % 0.85 % 0.42 % 0.85 % 0.85 % 95.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 103
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 0.91 % 0.91 % 0.91 % 93.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 6 5 3 5 5 376
ร้อยละ 1.50 % 1.25 % 0.75 % 1.25 % 1.25 % 94.00 %

290 : 4 , 3 , 2 , 4 , 4 , 273...1.38 , 1.03 , 0.69 , 1.38 , 1.38 , 94.14 = 17 : 5.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00%

Powered By www.thaieducation.net