โรงเรียนบ้านบึงลัด (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 2.63 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.17 % 3.17 % 0.00 % 93.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 2 1 94
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.96 % 1.98 % 0.99 % 93.07 %

101 : 0 , 0 , 4 , 2 , 1 , 94...0.00 , 0.00 , 3.96 , 1.98 , 0.99 , 93.07 = 7 : 6.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.93%

Powered By www.thaieducation.net