โรงเรียนบ้านบึงลัด (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 1 2 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.63 % 5.26 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 0 0 3 0 5 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 7.94 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 1 7 191
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.49 % 0.50 % 3.47 % 94.55 %

101 : 0 , 0 , 3 , 1 , 7 , 90...0.00 , 0.00 , 2.97 , 0.99 , 6.93 , 89.11 = 11 : 10.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45%

Powered By www.thaieducation.net