โรงเรียนบ้านกลาง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 2.38 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 117
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.65 % 1.65 % 0.00 % 96.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 2 1 157
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.84 % 1.23 % 0.61 % 96.32 %

163 : 0 , 0 , 3 , 2 , 1 , 157...0.00 , 0.00 , 1.84 , 1.23 , 0.61 , 96.32 = 6 : 3.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68%

Powered By www.thaieducation.net