โรงเรียนบ้านตาหงษ์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 1 8 3 4 76
ร้อยละ 3.16 % 1.05 % 8.42 % 3.16 % 4.21 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 3 1 10 3 6 102
ร้อยละ 2.40 % 0.80 % 8.00 % 2.40 % 4.80 % 81.60 %

125 : 3 , 1 , 10 , 3 , 6 , 102...2.40 , 0.80 , 8.00 , 2.40 , 4.80 , 81.60 = 23 : 18.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40%

Powered By www.thaieducation.net