โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 59
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.33 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 213
ร้อยละ 0.91 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 96.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 338
ร้อยละ 0.86 % 0.00 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 96.85 %

280 : 3 , 0 , 5 , 0 , 0 , 272...1.07 , 0.00 , 1.79 , 0.00 , 0.00 , 97.14 = 8 : 2.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15%

Powered By www.thaieducation.net