โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 217
ร้อยละ 0.90 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 97.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 65
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 341
ร้อยละ 0.85 % 0.00 % 1.99 % 0.00 % 0.00 % 97.15 %

282 : 2 , 0 , 4 , 0 , 0 , 276...0.71 , 0.00 , 1.42 , 0.00 , 0.00 , 97.87 = 6 : 2.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85%

Powered By www.thaieducation.net