โรงเรียนบ้านทรายขาว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 157
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.68 % 0.00 % 0.00 % 96.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 279
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.74 % 0.00 % 0.00 % 94.26 %

221 : 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 211...0.00 , 0.00 , 4.52 , 0.00 , 0.00 , 95.48 = 10 : 4.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.74%

Powered By www.thaieducation.net