โรงเรียนบ้านทรายขาว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 98.28 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 157
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.09 % 0.00 % 0.00 % 96.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 94.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 295 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 285
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 96.61 %

220 : 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 214...0.00 , 0.00 , 2.73 , 0.00 , 0.00 , 97.27 = 6 : 2.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39%

Powered By www.thaieducation.net