โรงเรียนบ้านทรายขาว (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 98.25 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 158
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 97.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.95 % 0.00 % 0.00 % 96.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 295 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 287
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.71 % 0.00 % 0.00 % 97.29 %

219 : 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 214...0.00 , 0.00 , 2.28 , 0.00 , 0.00 , 97.72 = 5 : 2.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.71%

Powered By www.thaieducation.net