โรงเรียนบ้านร้านตัดผม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 5 6 5 2 3 90
ร้อยละ 4.50 % 5.41 % 4.50 % 1.80 % 2.70 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 22 16 16 25 19 241
ร้อยละ 6.49 % 4.72 % 4.72 % 7.37 % 5.60 % 71.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
146
จำนวน(คน) 10 2 4 6 10 114
ร้อยละ 6.85 % 1.37 % 2.74 % 4.11 % 6.85 % 78.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 596 คน
จำนวน(คน) 37 24 25 33 32 445
ร้อยละ 6.21 % 4.03 % 4.19 % 5.54 % 5.37 % 74.66 %

450 : 27 , 22 , 21 , 27 , 22 , 331...6.00 , 4.89 , 4.67 , 6.00 , 4.89 , 73.56 = 119 : 26.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 596 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 25.34%

Powered By www.thaieducation.net