โรงเรียนบ้านร้านตัดผม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 7 6 5 2 3 88
ร้อยละ 6.31 % 5.41 % 4.50 % 1.80 % 2.70 % 79.28 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 21 16 15 24 18 245
ร้อยละ 6.19 % 4.72 % 4.42 % 7.08 % 5.31 % 72.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
146
จำนวน(คน) 10 3 5 9 5 114
ร้อยละ 6.85 % 2.05 % 3.42 % 6.16 % 3.42 % 78.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 596 คน
จำนวน(คน) 38 25 25 35 26 447
ร้อยละ 6.38 % 4.19 % 4.19 % 5.87 % 4.36 % 75.00 %

450 : 28 , 22 , 20 , 26 , 21 , 333...6.22 , 4.89 , 4.44 , 5.78 , 4.67 , 74.00 = 117 : 26.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 596 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net