โรงเรียนบ้านร้านตัดผม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 7 6 5 2 3 88
ร้อยละ 6.31 % 5.41 % 4.50 % 1.80 % 2.70 % 79.28 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 23 17 16 26 19 238
ร้อยละ 6.78 % 5.01 % 4.72 % 7.67 % 5.60 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
146
จำนวน(คน) 10 3 6 10 5 112
ร้อยละ 6.85 % 2.05 % 4.11 % 6.85 % 3.42 % 76.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 596 คน
จำนวน(คน) 40 26 27 38 27 438
ร้อยละ 6.71 % 4.36 % 4.53 % 6.38 % 4.53 % 73.49 %

450 : 30 , 23 , 21 , 28 , 22 , 326...6.67 , 5.11 , 4.67 , 6.22 , 4.89 , 72.44 = 124 : 27.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 596 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 26.51%

Powered By www.thaieducation.net