โรงเรียนบ้านงาช้าง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 110
ร้อยละ 0.00 % 0.89 % 0.89 % 0.00 % 0.00 % 98.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 206
ร้อยละ 0.00 % 0.95 % 1.42 % 0.00 % 0.00 % 97.63 %

165 : 0 , 2 , 3 , 0 , 0 , 160...0.00 , 1.21 , 1.82 , 0.00 , 0.00 , 96.97 = 5 : 3.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37%

Powered By www.thaieducation.net