โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 51
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 90
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 141
ร้อยละ 1.94 % 1.29 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 90.97 %

155 : 3 , 2 , 9 , 0 , 0 , 141...1.94 , 1.29 , 5.81 , 0.00 , 0.00 , 90.97 = 14 : 9.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03%

Powered By www.thaieducation.net