โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 3 2 2 0 43
ร้อยละ 1.96 % 5.88 % 3.92 % 3.92 % 0.00 % 84.31 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 0 25 0 0 88
ร้อยละ 0.88 % 0.00 % 21.93 % 0.00 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 2 3 27 2 0 131
ร้อยละ 1.21 % 1.82 % 16.36 % 1.21 % 0.00 % 79.39 %

165 : 2 , 3 , 27 , 2 , 0 , 131...1.21 , 1.82 , 16.36 , 1.21 , 0.00 , 79.39 = 34 : 20.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61%

Powered By www.thaieducation.net