โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 5 3 3 0 37
ร้อยละ 5.88 % 9.80 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 1 0 25 0 0 89
ร้อยละ 0.87 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 77.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 4 5 28 3 0 126
ร้อยละ 2.41 % 3.01 % 16.87 % 1.81 % 0.00 % 75.90 %

166 : 4 , 5 , 28 , 3 , 0 , 126...2.41 , 3.01 , 16.87 , 1.81 , 0.00 , 75.90 = 40 : 24.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10%

Powered By www.thaieducation.net