โรงเรียนบ้านเนินทอง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 6 7 7 3 0 66
ร้อยละ 6.74 % 7.87 % 7.87 % 3.37 % 0.00 % 74.16 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 7 13 43 1 0 152
ร้อยละ 3.24 % 6.02 % 19.91 % 0.46 % 0.00 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 4 5 14 0 0 79
ร้อยละ 3.92 % 4.90 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 77.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 17 25 64 4 0 297
ร้อยละ 4.18 % 6.14 % 15.72 % 0.98 % 0.00 % 72.97 %

305 : 13 , 20 , 50 , 4 , 0 , 218...4.26 , 6.56 , 16.39 , 1.31 , 0.00 , 71.48 = 87 : 28.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net