โรงเรียนบ้านเนินทอง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 4 7 7 2 0 69
ร้อยละ 4.49 % 7.87 % 7.87 % 2.25 % 0.00 % 77.53 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 7 8 48 0 0 151
ร้อยละ 3.27 % 3.74 % 22.43 % 0.00 % 0.00 % 70.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 6 4 15 0 0 77
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 75.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 17 19 70 2 0 297
ร้อยละ 4.20 % 4.69 % 17.28 % 0.49 % 0.00 % 73.33 %

303 : 11 , 15 , 55 , 2 , 0 , 220...3.63 , 4.95 , 18.15 , 0.66 , 0.00 , 72.61 = 83 : 27.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net