โรงเรียนบ้านเนินทอง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 6 8 6 2 0 67
ร้อยละ 6.74 % 8.99 % 6.74 % 2.25 % 0.00 % 75.28 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 6 9 50 0 0 149
ร้อยละ 2.80 % 4.21 % 23.36 % 0.00 % 0.00 % 69.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 5 4 15 0 1 77
ร้อยละ 4.90 % 3.92 % 14.71 % 0.00 % 0.98 % 75.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 17 21 71 2 1 293
ร้อยละ 4.20 % 5.19 % 17.53 % 0.49 % 0.25 % 72.35 %

303 : 12 , 17 , 56 , 2 , 0 , 216...3.96 , 5.61 , 18.48 , 0.66 , 0.00 , 71.29 = 87 : 28.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 27.65%

Powered By www.thaieducation.net