โรงเรียนบ้านเนินทอง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 12 12 7 7 7 44
ร้อยละ 13.48 % 13.48 % 7.87 % 7.87 % 7.87 % 49.44 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 22 17 63 13 25 74
ร้อยละ 10.28 % 7.94 % 29.44 % 6.07 % 11.68 % 34.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 9 6 19 3 3 62
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 18.63 % 2.94 % 2.94 % 60.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 43 35 89 23 35 180
ร้อยละ 10.62 % 8.64 % 21.98 % 5.68 % 8.64 % 44.44 %

303 : 34 , 29 , 70 , 20 , 32 , 118...11.22 , 9.57 , 23.10 , 6.60 , 10.56 , 38.94 = 185 : 61.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 225 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56%

Powered By www.thaieducation.net