โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 4 0 0 3 0 62
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 89.86 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 6 0 10 2 0 192
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 4.76 % 0.95 % 0.00 % 91.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 109
ร้อยละ 1.68 % 0.84 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 398 คน
จำนวน(คน) 12 1 17 5 0 363
ร้อยละ 3.02 % 0.25 % 4.27 % 1.26 % 0.00 % 91.21 %

279 : 10 , 0 , 10 , 5 , 0 , 254...3.58 , 0.00 , 3.58 , 1.79 , 0.00 , 91.04 = 25 : 8.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 398 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79%

Powered By www.thaieducation.net