โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
187
จำนวน(คน) 3 7 5 4 0 168
ร้อยละ 1.60 % 3.74 % 2.67 % 2.14 % 0.00 % 89.84 %
ระดับประถมศึกษา
740
จำนวน(คน) 20 28 64 10 0 618
ร้อยละ 2.70 % 3.78 % 8.65 % 1.35 % 0.00 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
290
จำนวน(คน) 20 3 40 1 0 226
ร้อยละ 6.90 % 1.03 % 13.79 % 0.34 % 0.00 % 77.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1217 คน
จำนวน(คน) 43 38 109 15 0 1012
ร้อยละ 3.53 % 3.12 % 8.96 % 1.23 % 0.00 % 83.16 %

927 : 23 , 35 , 69 , 14 , 0 , 786...2.48 , 3.78 , 7.44 , 1.51 , 0.00 , 84.79 = 141 : 15.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 205 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84%

Powered By www.thaieducation.net