โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
191
จำนวน(คน) 2 3 7 0 5 174
ร้อยละ 1.05 % 1.57 % 3.66 % 0.00 % 2.62 % 91.10 %
ระดับประถมศึกษา
763
จำนวน(คน) 37 17 47 31 4 627
ร้อยละ 4.85 % 2.23 % 6.16 % 4.06 % 0.52 % 82.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
297
จำนวน(คน) 8 13 32 8 3 233
ร้อยละ 2.69 % 4.38 % 10.77 % 2.69 % 1.01 % 78.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1251 คน
จำนวน(คน) 47 33 86 39 12 1034
ร้อยละ 3.76 % 2.64 % 6.87 % 3.12 % 0.96 % 82.65 %

954 : 39 , 20 , 54 , 31 , 9 , 801...4.09 , 2.10 , 5.66 , 3.25 , 0.94 , 83.96 = 153 : 16.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35%

Powered By www.thaieducation.net