โรงเรียนบ้านหาดใน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 4 1 0 0 40
ร้อยละ 11.76 % 7.84 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 78.43 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 7 4 26 0 0 122
ร้อยละ 4.40 % 2.52 % 16.35 % 0.00 % 0.00 % 76.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 3 0 20 0 0 47
ร้อยละ 4.29 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 67.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 16 8 47 0 0 209
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 16.79 % 0.00 % 0.00 % 74.64 %

210 : 13 , 8 , 27 , 0 , 0 , 162...6.19 , 3.81 , 12.86 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 48 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.36%

Powered By www.thaieducation.net