โรงเรียนบ้านหาดใน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 4 1 0 0 38
ร้อยละ 12.24 % 8.16 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 7 4 28 0 0 119
ร้อยละ 4.43 % 2.53 % 17.72 % 0.00 % 0.00 % 75.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 0 20 0 0 45
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 66.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 16 8 49 0 0 202
ร้อยละ 5.82 % 2.91 % 17.82 % 0.00 % 0.00 % 73.45 %

207 : 13 , 8 , 29 , 0 , 0 , 157...6.28 , 3.86 , 14.01 , 0.00 , 0.00 , 75.85 = 50 : 24.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.55%

Powered By www.thaieducation.net