โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 8 3 5 11 8 37
ร้อยละ 11.11 % 4.17 % 6.94 % 15.28 % 11.11 % 51.39 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 1 18 8 9 99
ร้อยละ 4.93 % 0.70 % 12.68 % 5.63 % 6.34 % 69.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 15 4 23 19 17 136
ร้อยละ 7.01 % 1.87 % 10.75 % 8.88 % 7.94 % 63.55 %

214 : 15 , 4 , 23 , 19 , 17 , 136...7.01 , 1.87 , 10.75 , 8.88 , 7.94 , 63.55 = 78 : 36.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 36.45%

Powered By www.thaieducation.net