โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
145
จำนวน(คน) 15 8 10 7 5 100
ร้อยละ 10.34 % 5.52 % 6.90 % 4.83 % 3.45 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
564
จำนวน(คน) 64 43 65 34 25 333
ร้อยละ 11.35 % 7.62 % 11.52 % 6.03 % 4.43 % 59.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
294
จำนวน(คน) 23 20 56 13 21 161
ร้อยละ 7.82 % 6.80 % 19.05 % 4.42 % 7.14 % 54.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1003 คน
จำนวน(คน) 102 71 131 54 51 594
ร้อยละ 10.17 % 7.08 % 13.06 % 5.38 % 5.08 % 59.22 %

709 : 79 , 51 , 75 , 41 , 30 , 433...11.14 , 7.19 , 10.58 , 5.78 , 4.23 , 61.07 = 276 : 38.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1003 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 409 คน คิดเป็นร้อยละ 40.78%

Powered By www.thaieducation.net