โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
136
จำนวน(คน) 16 9 10 8 5 88
ร้อยละ 11.76 % 6.62 % 7.35 % 5.88 % 3.68 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
563
จำนวน(คน) 66 45 67 35 26 324
ร้อยละ 11.72 % 7.99 % 11.90 % 6.22 % 4.62 % 57.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
306
จำนวน(คน) 25 23 57 14 22 165
ร้อยละ 8.17 % 7.52 % 18.63 % 4.58 % 7.19 % 53.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1005 คน
จำนวน(คน) 107 77 134 57 53 577
ร้อยละ 10.65 % 7.66 % 13.33 % 5.67 % 5.27 % 57.41 %

699 : 82 , 54 , 77 , 43 , 31 , 412...11.73 , 7.73 , 11.02 , 6.15 , 4.43 , 58.94 = 287 : 41.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1005 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 428 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59%

Powered By www.thaieducation.net