โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
136
จำนวน(คน) 16 9 10 8 5 88
ร้อยละ 11.76 % 6.62 % 7.35 % 5.88 % 3.68 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
561
จำนวน(คน) 65 44 71 34 26 321
ร้อยละ 11.59 % 7.84 % 12.66 % 6.06 % 4.63 % 57.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
306
จำนวน(คน) 25 23 58 14 22 164
ร้อยละ 8.17 % 7.52 % 18.95 % 4.58 % 7.19 % 53.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1003 คน
จำนวน(คน) 106 76 139 56 53 573
ร้อยละ 10.57 % 7.58 % 13.86 % 5.58 % 5.28 % 57.13 %

697 : 81 , 53 , 81 , 42 , 31 , 409...11.62 , 7.60 , 11.62 , 6.03 , 4.45 , 58.68 = 288 : 41.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1003 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 430 คน คิดเป็นร้อยละ 42.87%

Powered By www.thaieducation.net