โรงเรียนชุมชนประชานิคม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 0 5 2 30
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 0.00 % 11.90 % 4.76 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 11 5 22 16 14 147
ร้อยละ 5.12 % 2.33 % 10.23 % 7.44 % 6.51 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 10 2 18 12 14 56
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 16.07 % 10.71 % 12.50 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 24 9 40 33 30 233
ร้อยละ 6.50 % 2.44 % 10.84 % 8.94 % 8.13 % 63.14 %

257 : 14 , 7 , 22 , 21 , 16 , 177...5.45 , 2.72 , 8.56 , 8.17 , 6.23 , 68.87 = 80 : 31.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86%

Powered By www.thaieducation.net