โรงเรียนชุมชนประชานิคม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 0 0 3 0 37
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 15 4 31 19 13 134
ร้อยละ 6.94 % 1.85 % 14.35 % 8.80 % 6.02 % 62.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 10 1 14 11 8 66
ร้อยละ 9.09 % 0.91 % 12.73 % 10.00 % 7.27 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 28 5 45 33 21 237
ร้อยละ 7.59 % 1.36 % 12.20 % 8.94 % 5.69 % 64.23 %

259 : 18 , 4 , 31 , 22 , 13 , 171...6.95 , 1.54 , 11.97 , 8.49 , 5.02 , 66.02 = 88 : 33.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77%

Powered By www.thaieducation.net