โรงเรียนชุมชนประชานิคม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 1 0 6 1 30
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 0.00 % 13.95 % 2.33 % 69.77 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 11 3 31 14 14 141
ร้อยละ 5.14 % 1.40 % 14.49 % 6.54 % 6.54 % 65.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 14 0 24 14 13 47
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 21.43 % 12.50 % 11.61 % 41.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 30 4 55 34 28 218
ร้อยละ 8.13 % 1.08 % 14.91 % 9.21 % 7.59 % 59.08 %

257 : 16 , 4 , 31 , 20 , 15 , 171...6.23 , 1.56 , 12.06 , 7.78 , 5.84 , 66.54 = 86 : 33.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.92%

Powered By www.thaieducation.net