โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 9 5 11 0 5 85
ร้อยละ 7.83 % 4.35 % 9.57 % 0.00 % 4.35 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
428
จำนวน(คน) 20 10 56 0 1 341
ร้อยละ 4.67 % 2.34 % 13.08 % 0.00 % 0.23 % 79.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 543 คน
จำนวน(คน) 29 15 67 0 6 426
ร้อยละ 5.34 % 2.76 % 12.34 % 0.00 % 1.10 % 78.45 %

543 : 29 , 15 , 67 , 0 , 6 , 426...5.34 , 2.76 , 12.34 , 0.00 , 1.10 , 78.45 = 117 : 21.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 543 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55%

Powered By www.thaieducation.net