โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 13 8 14 1 0 78
ร้อยละ 11.40 % 7.02 % 12.28 % 0.88 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
433
จำนวน(คน) 24 12 69 0 1 327
ร้อยละ 5.54 % 2.77 % 15.94 % 0.00 % 0.23 % 75.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 547 คน
จำนวน(คน) 37 20 83 1 1 405
ร้อยละ 6.76 % 3.66 % 15.17 % 0.18 % 0.18 % 74.04 %

547 : 37 , 20 , 83 , 1 , 1 , 405...6.76 , 3.66 , 15.17 , 0.18 , 0.18 , 74.04 = 142 : 25.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net