โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 2 3 0 25
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 5.88 % 8.82 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 3 18 2 1 82
ร้อยละ 6.19 % 2.65 % 15.93 % 1.77 % 0.88 % 72.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 10 4 20 5 1 107
ร้อยละ 6.80 % 2.72 % 13.61 % 3.40 % 0.68 % 72.79 %

147 : 10 , 4 , 20 , 5 , 1 , 107...6.80 , 2.72 , 13.61 , 3.40 , 0.68 , 72.79 = 40 : 27.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.21%

Powered By www.thaieducation.net