โรงเรียนบ้านหนองเรือ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 3.77 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 9 2 22 1 0 150
ร้อยละ 4.89 % 1.09 % 11.96 % 0.54 % 0.00 % 81.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 9 4 23 1 0 200
ร้อยละ 3.80 % 1.69 % 9.70 % 0.42 % 0.00 % 84.39 %

237 : 9 , 4 , 23 , 1 , 0 , 200...3.80 , 1.69 , 9.70 , 0.42 , 0.00 , 84.39 = 37 : 15.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.61%

Powered By www.thaieducation.net